Atenção!: Utilizamos cookies próprias e de terceiros para melhorar a navegação no site. Ao usar este site está a consentir o uso de cookies. Saber mais sobre as cookies.

Tecnicenter

Tecnicenter - Comunidade técnica.
×


Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba.(Lida 5352 vezes)
Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. em: Março 17, 2011, 02:24:43 pmRe: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #1 em: Janeiro 02, 2012, 11:44:18 am
:ok: Obrigado fez jeito.Re: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #2 em: Fevereiro 19, 2012, 10:49:32 am
vlw ....obrigado.Re: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #3 em: Outubro 31, 2012, 06:12:44 pm
muito bom valeuuuuuRe: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #4 em: Março 22, 2013, 06:54:10 am
Joia...Re: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #5 em: Agosto 03, 2016, 01:38:02 pm
O LINK ESTA DANDO INVALIDORe: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #6 em: Janeiro 09, 2017, 10:36:01 pm
expirou o linkRe: Inf. Técn. reparo fonte LC4245_4246 Toshiba. Responder #7 em: Dezembro 07, 2017, 05:52:35 am
B?t c? khi nào ch?n Vi?t Nam cho k? ngh? c?a h?, khách du l?ch th??ng xuyên quá c?nh thành ph? H? Chí Minh trong m?t ngày. Vì v?y, b?n s? ph?i ngh? r?ng nó ch? là m?t chút th?i gian và r?t khó ?? làm b?t c? ?i?u gì. B?i vì, thành ph? H? Chí Minh có r?t nhi?u ?i?m thu hút khách du l?ch nh?: Cà phê, ki?n trúc, ch?, vietnam bike tours,..... N?u b?n có th?i gian h?n ch?, tôi khuyên b?n m?t s? th? nên làm ? H? Chí Minh...,

Ki?n trúc
 Ki?n trúc trong thành ph? là m?t mash mash c?a tòa nhà ch?c tr?i m?i, nhà ?ng c?, m?t thu?c ??a Pháp xây d?ng. May m?n thay, t?t c? ??u g?n nhau nên ?i b? ng?n cung c?p cho b?n c? h?i th??ng th?c h?u h?t trong s? h?. Thí d? Nhà th? ??c Bà, B?u ?i?n, Nhà hát Thành ph? H? Chí Minh, Tòa th? chính ..


 Nhâm nhi cà phê
 Ng??i Vi?t Nam th?c s? t? hào v? cà phê c?a h? và không có thi?u cà phê t?i thành ph? H? Chí Minh.
 H? Chí Minh là ?i?m ??n ph? bi?n cho du khách ba lô b?i vì nó là t??ng ??i r? ?? ?i du l?ch quanh ?ây. Khu v?c nh? xung quanh Ph? Ph?m Ng? Lão và ???ng B??i ?ã tr? thành nam châm cho ch? ?, ??y màu s?c, nhà hàng và sinh ??ng.


 Th?m ch?
 Ch? B?n Thành là ch? trung tâm mang tính bi?u t??ng ? thành ph? H? Chí Minh. Ng??i bán có th? khá hung h?ng v?i c? hai ??a ph??ng và khách du l?ch. Ngay c? ??i v?i nh?ng ng??i s?ng ? ?ây, th? tr??ng bán nh?ng th? mà h? th??ng khó có th? tìm th?y. H? bán m?i th? t? quà l?u ni?m ??n ?? dùng nhà b?p cho hàng t?p hóa và th?t

Du l?ch b?ng xe ??p (vietnam bike tours)
 H? Chí Minh không quá nh? ?? các b?n có th? ?i b?, nên tôi khuyên b?n nên ch?n thuê m?t chi?c xe ?? th? ti?n cho vi?c th?m quan ho?c nh? ??n các d?ch v? du l?ch ?? có th? t?n h??ng 1 ngày ? H? Chí Minh th?t ??p.Chúng tôi hy v?ng b?n s? thích và chúng tôi mu?n giúp b?n t?n d?ng th?i gian c?a b?n ? thành ph? H? Chí Minh. Easy Indochina Travel cung c?p các tour du l?ch nhi?u ngày v?i h?u h?t các d?ch v? chuyên nghi?p